Personvern­erklæring

Hvilke personopplysninger håndterer vi?

Fürst mottar og behandler personopplysninger fra helsepersonell med rekvireringsrett. Disse opplysningene er: Fullt navn, fødselsnummer, adresse, rekvirerte analyser med foreliggende resultater med eventuelle tilhørende kommentarer, kliniske opplysninger og evt. diagnose gitt av rekvirent. Fra rekvirent vil adresse til tilhørende legekontor, HPR-nummer og HER-ID samles også inn. Datamengden er vurdert ut fra blant annet hensyn til dataminimering, holdt opp mot nødvendighet tilknyttet våre behandlingsrettede formål og virksomhet.

Innsamling og bruk av informasjon

I forbindelse med skjemaene på denne nettsiden, vil innlagt data registreres og lagres i systemet vårt. Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og vil bare bli benyttet i behandlingsrettet virksomhet.

Du har rett til innsyn 

Du som rekvirent kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg og hva de brukes til. Ved ytterligere behov for informasjon, skal du kunne få svar på disse innen 30 dager. Når du ber om innsyn er dette gratis. Dette gjelder også innsyn i Fürsts generelle rutiner, i den grad de berører behandling av dine persondata

Du kan kontakte vårt personvernombud Christian Cato Bülow-Larsen, på e-post: personvern@furst.no

Du har rett til å få rettet opp uriktige personopplysninger

Hvis du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger, kan dette skyldes svikt i interne rutiner eller mangelfulle eller feilaktige opplysninger som vi har mottatt. Gi oss beskjed dersom du oppdager feil i opplysningene om deg.

Du kan også kreve opplysninger slettet, dersom nærmere lovbestemte vilkår er oppfylt. For mer informasjon vedrørende sletting, ta kontakt med vårt personvernombud.

Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
  • Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver for å gi deg som pasient og din rekvirent best mulig service.
  • Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette. Laboratoriet ivaretar pasienters rett og krav til diskresjon i henhold til blant annet personvernforordningen og Lov om helsepersonell. Alle ansatte har signert taushetsløfte.
  • Informasjonskapsler benyttes på dette nettstedet i forbindelse med funksjonalitet relatert til de forskjellige skjemaene. Det lagres ingen personopplysninger i disse informasjonskapslene. Informasjonskapslene slettes automatisk når nettleseren lukkes.
  • Vi sikrer at personvernprinsippene respekteres i alle deler av behandlingen.

Etter anbefaling fra Datatilsynet og den gjeldende rettstilstand, utfases bruk av Google Analytics på våre nettsider, f.o.m 1. mars 2023.

Cookies kan du selv deaktivere i din nettleser.

Krav er i henhold til Lov om behandling av personopplysninger, les mer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38, Personvernforordningen, les mer: https://lovdata.no/static/NLX3/32016r0679.pdf