Om Fürst Forum

Elektronisk rekvirering

Fürst Forum er et nettbasert verktøy for elektronisk rekvirering og svarvisning av laboratorieprøver. Forum sikrer samspillet mellom legekontoret og laboratoriet, og forenkler hverdagen til rekvirenter og medarbeidere på legekontor, sykehjem og institusjoner.

Helt fra starten i 1950, har målet til Fürst vært å sikre leger i allmennpraksis god tilgang på laboratorietjenester og relevant fagkompetanse – så raskt som mulig, slik at pasienten får riktig behandling så tidlig som mulig. I dag rekvireres over 85 % av våre prøver elektronisk, og vi har flere tusen ansatte fra primærhelsetjenesten som daglig bruker Fürst Forum.

Hvilke områder dekker Forum og hvem er vi til for?

Våre fagområder:

  • Medisinsk biokjemi (klinisk kjemi, allergi og fordøyelsessykdommer)
  • Klinisk farmakologi (legemidler og rus-analyser)
  • Medisinsk mikrobiologi (dyrkning, infeksjonsserologi og molekylærbiologi)
  • Patologi (cytologi og histologi)

Våre brukere:

  • Fastlegekontor i primærhelsetjenesten (alle helseregioner)
  • Legespesialister
  • Sykehjem og institusjoner (Fürst Forum kan brukes til både til rekvirering og til oppslag av prøvesvar)

Hvorfor velge Fürst Forum?

Det forenkler rekvireringen. Fordi du i Forum er pålogget mot Fürst har du raskere tilgang på prøvesvar og god oversikt over repertoar og historikk. Forum forenkler samspillet med laboratoriet, gir direkte oppslag i Blåboka (vår laboratoriehåndbok) og du har tilgang på god teknisk og faglig support når du trenger bistand. Med Fürst Forum Fleks kan man rekvirere papirløst. Med Forum Web kan du logge på Forum via nettleseren din uten behov for installasjon av programvare, men du må kontakte oss først for å få åpnet tilgang.